vykdyti mokymai

2010 m. sausio - gegu?s m?n.  vyko bendradarbiavimas su Utenos švietimo centru ?gyvendinant projekt? ,,Inovacijoms palankios mokyklos aplinkos k?rimas". Prof.dr. Valdon? Indrašien? pareng? rekomendacijas. Pla?iau skaitykite http://www.usc.utena.lm.lt/projektai.htm

2009 - 2011 m.   Kauno nepilname?i? tardymo izoliaturiuje - pataisos namuose vykdomi mokymai pagal projekt? ,,Nepilname?i? nuteist?j? integracija ? darbo rink?".

 2009m. rugs?jo – gruodio m?n. kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru visoje Lietuvoje buvo vykdomi seminarai savivaldybi? administracij? prevencinio darbo koordinavimo grup?s nariams, koordinuojan?i? vaiko minimalios priei?ros vykdym? bei mokykl? prevencinio darbo grupi? nariams, vykdantiems vaiko minimalios priei?ros priemones.