vidiniai mokymai

Socialini? kompetencij? vystymas proceso dramos metodu

Trukm?:
8 arba 16 a.v.

Kvie?iame:
Metodas gali b?ti taikomas darbe su ?vairaus amiaus, isimokslinimo ir socialinio pasirengimo, taip pat skirting? poi?ri? ir interes? grup?mis.

Tikrai verta, nes:

  • J?s? laukia teatriniai ir psichologiniai patyrimo pratimai, loginiai aidimai, kei?iantys m?stymo ir elgesio stereotipus.
  • Proceso drama tai interaktyvus, Lietuvoje naujas teatrinis metodas, kurio pagrindinis tikslas naudojant asmenin? patyrim? didinti empatikum? (sugeb?jim? suprasti kito jausmus ir poi?r?, elgesio prieastis), keisti savo iracionalius ?sitikinimus, nuostatas bei neefektyvias elgesio strategijas.
  • is metodas s?kmingai taikomas socialini? kompetencij? didinimo, konflikt? sprendimo, komandos darbo efektyvinimo, problemini? asmen? elgesio korekcijos ir daugelyje kit? socialin?s komunikacijos sri?i?.