atviri mokymai

Efektyvus klient? aptarnavimas telefonu

Trukm?:
6 a.v.

Kvie?iame:
Darbuotojus, kuriems tenka konsultuoti bei spr?sti problemas telefonu.

Turinys:

  Balso iraikingumas ir jo galimyb?s
 • Intonacijos tobulinimas
 • "ypsenos telefonu" metodas
 • Pagrindiniai kalbos pokalbio telefonu standartai
  Pokalbio telefonu technikos
 • Kliento "diagnostika"
 • Kontakto ?tvirtinimo taisykl?s
 • Aktyvaus klausymosi ir klausim? pateikimo technikos
 • Panekovo sutikimo pasiekimas
  Bendravimo telefonu etiketo taisykl?s
 • Pagrindiniai mandagumo tipai: korektikumas, atidumas, taktikumas, d?mesingumas
 • Telefoninio pokalbio ribos
 • Fraz?s, kuri? reikia vengti
  Probleminiai pokalbiai telefonu
 • Bendravimo telefonu ypatumai su sud?tingais klientais
 • Darbas su kliento pretenzijomis
 • Savitvardos b?d? pristatymas

Vedant seminarus, naudojami aktyvaus mokymo metodai: diskusijos, aktyvus praktini? uduo?i? atlikimas, praktini? situacij? modeliavimas, filmavimas, video ?ra? analiz?.