atviri mokymai

Organizacijos ?vaizdio k?rimas

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
?vairaus lygio institucij? darbuotojus.

Tikrai verta, nes:

  • ?sisavins organizacijos individualumo ir ?vaizdio svarb?;
  • geb?s pairinkti reikiam? ?vaizdio k?rimo model?;
  • susipains su organizacijos ?vaizdio k?rimo procesu bei j? ?takojan?iais elementais;
  • geb?s kurti tinkam? organizacijos ?vaizd?, bei j? palaikyti.